Untitled Document
1.3 : ข้อมูลเบื้องต้น

 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา   หมู่ที่ 15 ตำบลพานพร้าว  อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โทรศัพท์ 042-451454  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

              ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ   พ.ศ.2462  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  1 (3 ขวบ) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีเนื้อที่ 9 ไร่ 3  งาน 63  ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน   ได้แก่ บ้านโนนสง่า  หมู่ที่  7 บ้านโนนสง่า หมู่ที่  8  บ้านโนนสง่า  หมู่ที่  15 และบ้านหนองแวง  หมู่ที่  9

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน  นางวันวิสา   กองแก้ว  เบอร์โทรศัพท์  0658293629

จำนวนครู 11 คน  ข้าราชการครู 11 คน  พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1  คน นักการภารโรง 1 คน

จำนวนนักเรียน   รวม  129  คน   จำแนกเป็น   ระดับปฐมวัย  32  คน   ระดับประถมศึกษา 57  คน   ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  33 คน