Untitled Document
1.4 : ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

ปรัชญา/สุภาษิต     คำขวัญและสีประจำโรงเรียน

            ปรัชญา/สุภาษิต   :  ปัญญา นรานํ รตนํ  หมายถึง  ปัญญาเปรียบดวงแก้วแห่งนรชน

            คำขวัญ            :  เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใส่ใจคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจเพียงพอ

 

            สีประจำโรงเรียน  :  สีขาว  หมายถึง การเอื้อเฟื้อ มีคุณธรรมจริยธรรม รักสะอาด ความมีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์สุจริต   

                                            สีแดง  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  การมีพลัง ความสามัคคีเพื่อการพัฒนา