Untitled Document
1.2 : ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติ ที่ตั้ง / สภาพพื้นที่เขตบริการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย                                                                                    

            โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43130 โทรศัพท์ 042-451454 

           website  www.nswschool.com

    ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2462 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดกัจจายนารามเป็นสถานที่ในการสอนชื่อว่า โรงเรียนบ้านดอน 3 (วัดบึงกำแพง) อาศัยเงินอุดหนุนของชาวบ้านเป็นเงินเดือนของครู ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นเงินศึกษาพลี เมื่อ พ.ศ.2483 ได้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ประกอบกับได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 700 บาท และชาวบ้านบริจาค อีกจำนวนหนึ่ง จึงได้ปลูกสร้างเป็นอาคารเรียนถาวรจนถึง พ.ศ. 2511 ได้สร้างอาคารเรียนหลังแรก แบบ ป.1 ฉ จำนวน 5 ห้องเรียน  ปัจจุบันมีอาคารเรียนทั้งหมด 4 หลัง มี 24 ห้องเรียน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านโนนสง่า เมื่อปีการศึกษา 2539 ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ 2554  จนถึงปัจจุบันโรงเรียนก่อตั้ง เป็นเวลา 104 ปี

            ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้

                ทิศเหนือ              จรดกับ           ถนนภายในหมู่บ้าน

                ทิศใต้                  จรดกับ           ถนน

                ทิศตะวันออก         จรดกับ           ที่ดินของชาวบ้าน

                ทิศตะวันตก          จรดกับ           ถนนซอย  2

            ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย  4  หมู่บ้าน  คือ

                1.  บ้านโนนสง่า                หมู่ที่  7           2.  บ้านโนนสง่า           หมู่ที่  8

                3.  บ้านโนนสง่า               หมู่ที่  15         4.  บ้านหนองแวง         หมู่ที่  9

            โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาอยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหาร  ส่วนตำบลพานพร้าว มีพื้นที่ 9 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา

            ปัจจุบันโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอน 3 ระดับ คือ    ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น