Untitled Document
1.6 : วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา เป็นสถานศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพดี ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีคุณธรรม ควบคู่เทคโนโลยี โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

          1. ส่งเสริมประชาชนในวัยเรียน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างดี

          2. ส่งเสริมสุขภาพ พลามัยผู้เรียนให้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี

          3. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมความสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

          4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจริยธรรม รู้จักตนเอง มีทัศนคติและกระบวนการคิดที่เหมาะสมกับวัย

          5. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีให้ผู้เรียนทันกับการเปลี่ยนแปลง

 

เป้าประสงค์

       ผู้เรียนมีสุขภาพดี ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ครูใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

 

ยุทธศาสตร์

       1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

       2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกวิชา

       3. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยผู้เรียน ให้ร่างกาย และจิตใจ พร้อมเป็นบุคคลใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

       4. พัฒนาแหล่เรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เพียงพอ และมีความพร้อมควบคู่เทคโนโลยี

       5. พัฒนาระบบบริหาร การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เน้นการมีส่วนร่วม

 

กลยุทธ์โรงเรียน

       1. พัฒนาคุณลักษณะนักเรียน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริตปฏิบัติตนตามหลักศาสนา บำเพ็ญประโยชน์มีจิตสาธารณะ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดภัยจากอันตรายทุกมิติ

       2. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีสุขอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์

       3. พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนรู้ ปรับปรุงหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ การคิดวิเคราะห์ ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างนวัตกรรมของครูและนักเรียน

       4. พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

       5. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวิจัยในชั้นเรียน การจัดทำสื่อและนวัตกรรมในการเรียนรู้

       6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

 

จุดเน้นสถานศึกษา

       1. นักเรียนมีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

       2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น

       3. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

       4. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ

       5. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา)

       6. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย รักความเป็นไทย ดำเนินชีวิตสิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       7. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน

       8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่การวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

       9. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

       10. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน

       11. โรงเรียนมีการจัดระบบงานธุรการ มีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

       12. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก และมีความรับผิดชอบให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่